1- تشویق و ترغیب اجرای پژوهش های بالینی در این بیمارستان

2- فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز پژوهش های بالینی

3- توانمند سازی اعضای هیئت علمی بالینی در امر پژوهش

4- ارتقاء کمی و کیفی مقالات پژوهشی بالینی بیمارستان

5- حمایت مالی از پژوهش های بالینی در بیمارستان

6- جلب مشارکت کلیه اعضای هیئت علمی مرکز در طرح های تحقیقاتی مشترک مرکز توسعه تحقیقات بالینی

7- تشکیل شورای پژوهشی بیمارستان کوثر در راستای :

  •       بررسی وتصویب طرح ها ی پژوهشی پیشنهادی و پایان نامه های تحقیقاتی دانشجویان بر اساس ضوابط تفویض اختیار شده از شورای پژوهشی دانشگاه
  •       تلاش در جهت نهادینه کردن پژوهش در بیمارستان
  •       تلاش در جهت ادغام فعالیت های پژوهشی در آموزش و درمان
  •       تلاش بر حسن انجام فعالیت های پژوهشی
  •       تصویب خط مشی های پژوهشی بیمارستان در راستای سیاست های پژوهشی دانشگاه