واحد آموزش کارکنان

جدول برنامه های آموزشی کارکنان بیمارستان درآبان ماه سال 1397

 

 

ردیف

عنوان برنامه  آموزشی

گروه هدف

زمان برگزاری

ساعت

ارائه دهنده

1

اورژانس های مسمومیت

پزشک فوریت های پزشکی پرستار اتاق عمل هوشبری-کارشناس هماهنگی اورژانس پیش بیمارستانی

22/8/97

24/8/97

ساعت14

ساعت 8

خانم محبوبه دیانی

2

مدیریت بیماران مبتلا به بیماریهای مسری

پزشک فوریت های پزشکی پرستار اتاق عمل هوشبری-کارشناس هماهنگی اورژانس پیش بیمارستانی

23/8/97

ساعت 15/9

آقای دکتر نساجی

 

واحد آموزش کارکنان

برنامه آموزشی