بخش برونکوسکوپی

 

رئیس بخش : دکتر محبوبه دربان فوق تخصص ریه 

مسئول بخش : الهه کریمی

تلفن مستقیم : 31422314

موقعیت : طبقه سوم 

 

بخش برونکوسکوپی در اردیبهشت ماه سال 1401 در مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر افتتاح و شروع به کار گردید . دراین بخش برونکوسکوپی بیمار با دستگاه برونکوسکوپ فوجی همراه با نمونه برداری از ریه انجام و این پروسیجر با حضور متخصص یا کارشناس بیهوشی انجام می گردد .

موارد عمده نیاز به برونکوسکوپی : 

بیماران با مشکل ریوی ، کنسر ریه