واحد بهداشت حرفه ای

 

کارشناس واحد بهداشت حرفه ای :  مهندس معصومه نوریان

موقعیت: زیرزمین

تلفن مستقیم: 31422391

 

شرح وظایف و اقدامات واحد بهداشت حرفه ای:

 • تدوین خط مشی، استراتژی و اهداف واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان همسو با استراتژی و خط مشی بیمارستان
 •  اقدام در جهت تدوین فرآیندها و شاخص های بیمارستانی در زمینه بهداشت حرفه ای
 •  مشارکت در فرهنگ سازی در زمینه خط مشی، استراتژی، برنامه ها و اهداف بهداشت حرفه ای به کلیه پرسنل
 •  برنامه ریزی و اقدام برای تهیه کتابچه سلامت شغلی و بهداشت حرفه ای
 •  تهیه و گرد آوری ( اجرای ) مجموعه قوانین، مقررات و دستورالعمل ها و روشهای اجرایی مرتبط با بهداشت حرفه ای در بیمارستان
 •  تدوین شناسنامه بهداشت حرفه ای بیمارستان شامل نقشه جامع بیمارستان و مکان یابی واحد ها، تهیه لیست کلیه مشاغل موجود ،شناسایی وگردآوری فرایندها و شرح وظایف به تفکیک بخش و واحدهای بیمارستانی، ، تهیه لیست کلیه پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاران و کلیه کارآموزان و کارورزان
 •  برنامه ریزی برای اجرای ارزیابی ریسک کلیه مشاغل و تحلیل نتایج ارزیابی (شناسایی، اندازه گیری و ارزشیابی کلیه عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی، بیولوژیکی و روانی محیط کار، ایمنی و حوادث)، تعیین الویت کنترل ریسک دربیمارستان
 • تهیه و تعیین برنامه ها و اقدمات اصلاحی و پیشگیرانه بر اساس ارزیابی ریسک و معاینات شغلی انجام شده و اقدام جهت بازنگری آن ها
 • تهیه برنامه و اجرای (پایش و نظارت) بازرسی های روتین از واحدها و بخش های بیمارستانی براساس سطح ریسک آن ها و چک لیست مربوطه و تهیه گزارش برای واحدهای ذیربط برای پیگیری و اجرا
 • نظارت و ارزیابی به منظور انتخاب و عملکرد پیمانکاران (ارایه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای و طب کار) با واحد مربوطه در بیمارستان و تهیه گزارش
 •  همکاری با واحد تجهیزات پزشکی در زمینه خرید تجهیزات از نظر در نظر گرفتن  مسائل ایمنی دستگاهها
 •  برنامه ریزی و تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کاربا همکاری سایر اعضای مصوب، تهیه صورت جلسات، پیگیری صورتجلسات مطابق آئین نامه مربوطه وارسال یک نسخه صورت جلسات به مراجع قانونی شامل ادارات کار و مراکز بهداشت مربوطه
 • انجام نیاز سنجی آموزشی سالانه از کلیه پرسنل بیمارستان و تهیه و تعیین برنامه آموزشی به طرق مختلف و مورد نیاز
 • اجرای برنامه آموزشی و ارزشیابی مستمر و مصوب برای کلیه شاغلین بیمارستان با همکاری واحد آموزش بیمارستان
 • همکاری در تدوین و اجرای برنامه مدیریت بحران و بلایا و شرکت در کمیته های مرتبط در بیمارستان
 • اقدام جهت استقرار و راهبری سیستم مدیریت مواد شیمیایی (شناسایی و ارزیابی مواد شیمیایی موجود وتهیه مواد شیمیایی مورد مصرف و استفاده در کلیه مکانها و آموزش کلیه موارد به شاغلین در معرض در کلیه ی مراحل انبارش و نگهداری، مصرف و دفع بهداشتیٰ) به منظور کنترل آلودگی محیط کار، پرسنل و محیط زیست
 • همکاری با بازرسین بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت، معاونت یا شبکه های بهداشتی درمانی
 •  برنامه ریزی برای اجرا و نظارت برانجام معاینات شغلی (قبل ازاستخدام، دوره ای و اختصاصی) و تشکیل پرونده سلامت شاغلین
 • اقدام جهت آنالیز نتایج معاینات شغلی و تهیه برنامه ها و اقدامات اصلاحی و ارایه گزارش
 • نظارت بر عقد قرارداد با پیمانکاران و الزام در رعایت مقررات واحد بهداشت حرفه ای و مطابق با آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری
 • همکاری برای ایجاد، اجرا و نظارت بر فرآیند ثبت، بررسی ، آنالیز و گزارش دهی حوادث و بیماری های ناشی از کار و ارسال گزارش لازم و به موقع به مراجع ذیربط (مراکز بهداشتی درمانی، اداره کار ، تامین اجتماعی و ...)
 •  تعیین ونظارت برنصب تابلوها وعلائم ایمنی و هشدار دهنده و پوسترهای اطلاع رسانی و آموزشی بهداشت حرفه ای در بیمارستان
 •  تعیین نوع وسایل حفاظت فردی متناسب هرشغل براساس ارزیابی ریسک انجام شده، همکاری و نظارت برکیفیت آن ها بر اساس فرآیند انتخاب و خرید با واحد مربوطه، آموزش و نظارت بر استفاده مستمر و نگهداری صحیح از وسایل حفاظت فردی
 • رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات شاغلین در زمینه مسائل بهداشت حرفه ای و طب کار براساس فرآیند تدوین شده توسط کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
 • برنامه ریزی برای طراحی و استقرار سیستمهای مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست براساس سیاست ها و اهداف مدیریت ارشد بیمارستان ، جمع آوری، آنالیزو ارسال به موقع آمارو اطلاعات مورد نیازمعاونت/ شبکه ها و مراکز بهداشتی درمانی و سایر مراجع ذیصلاح.
 •  همکاری و تعامل با سایر کارشناسان مرتبط ( کنترل عفونت، بهداشت محیط و ...) در پیشبرد اهداف واحد
 • برنامه ریزی و اقدام به منظور بروز رسانی اطلاعات ودستورالعملهای و چک لیستهای واحد و مستند سازی آنها و اقدام جهت بازنگری آنها
 • همکاری در تدوین و اجرای سیستم پیشنهادها و نظام تشویق و تنبیه در زمینه اجرای دستورالعمل های بهداشت حرفه ای از طریق مدیریت / ریاست و یا سایر سرپرستان
 • برنامه ریزی برای اجرا و تعیین اقدامات، اهداف و برنامه های اصلاحی و پیشگیرانه به منظور کنترل و کاهش بیماریها و حوادث شایع ناشی از کار در بیمارستانها ( اختلالات عضلانی اسکلتی، استرس شغلی، نوبت کاری و...)
 • برنامه ریزی برای اجرای و نظارت بر برنامه های بهداشت حرفه ای شامل ارگونومی، روشنایی، صدا، ایمنی ، شیمیایی، و سایر برنامه های مرتبط با بهداشت حرفه ای که از طریق وزارت بهداشت و یا دانشگاه ابلاغ می شود
 • همکاری برای اجرای برنامه بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور براساس برنامه های مدیریت بیمارستان