واحد بهداشت محیط

 

 کارشناسان بهداشت محیط :  مهندس سحر یزدان فرد

شرح وظایف و اقدامات واحد بهداشت محیط:

- هماهنگی و اقدام در جهت تشکیل کمیته های بیمارستانی بهداشت محیط، کنترل عفونت بیمارستان و شرکت فعال در آنها و پیگیری مصوبه های مربوطه

 - تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشکیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت عمومی برای پرسنل بخش رده های مختلف

 - نظارت و مداخله در عقد قراردادهای خدماتی بیمارستان و مطالبه کارت معاینه پزشکی ،کارت معاینه کارگری و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی پرسنل مشمول قانون

 - بررسی وضعیت آب مورد مصرف بیمارستان (شبکه عمومی ، شبکه خصوصی) و تشکیل پرونده مربوط به آن

 -کنترل بهداشتی آب مصرفی ازنظر کمی و کیفی و انجام آزمایشات دوره ای میکروبی و شیمیایی و کلرسنجی با استناد به دستورالعمل ها ،استانداردها و شرایط موجود

 - نظارت، بررسی و کنترل بهداشتی برکلیه مراحل مختلف جمع آوری، تفکیک، انتقال، نگهداری موقت و دفع زباله های بیمارستانی و نیز جلوگیری از فروش و بازیافت زباله بیمارستانی

 -نظارت و کنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان و در صورت وجود معضل ، ارائه پیشنهادهای اجرائی مناسب

 - نمونه برداری از پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب برابر دستورالعمل های اعلام شده (درصورت وجود تصفیه خانه) بمنظور بررسی کیفیت پالایش فاضلاب

 - کنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط ، دفع بهداشتی زباله ودرصورت نیاز استفاده اصولی از روش های شیمیایی و نیز جلوگیری از فعالیت شرکتهای سم پاشی غیر مجاز

 - نظارت و مداخله در تهیه و کاربرد مواد گندزدا و پاک کننده بیمارستان

 - اقدام لازم در زمینه تهیه البسه و ملزومات مورد نیاز درسمپاشی و ضدعفونی (روپوش –کلاه –دستکش –ماسک –چکمه و . . .) و تدارک سموم و مواد گندزدا و دیگر تجهیزات و وسایل مورد استفاده در سمپاشی و ضدعفونی با هماهنگی مسئولین بیمارستان

 - بررسی وضعیت فنی و بهداشتی سیستم تهویه مطبوع در بیمارستان (گرمایش ، سرمایش) و پیگیری در جهت رفع مشکلات احتمالی موجود

 - پیگیری و اقدام در زمینه مسائل بهداشتی و حفاظتی بخش پرتوهای یونساز با کمک مسئول فیزیک بهداشت ذیربط

 - نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه کار آشپزخانه شامل:

 شرایط بهداشت محیطی آشپزخانه، وضعیت سردخانه، انبار نگهداری موادغذایی، سرویسهای بهداشتی، بهداشت فردی پرسنل بخش، اطاق استراحت پرسنل بخش، شستشو و ضدعفونی ظروف، شستشو و ضدعفونی سبزیجات خام مورداستفاده، وضعیت بهداشتی موادغذایی آماده طبخ وسایل و ظروف مورد استفاده و. . . .

 - نظارت و هماهنگی لازم در زنجیره تهیه، طبخ و توزیع موادغذایی با همکاری کارشناس تغذیه به منظور اطمینان از سلامت توزیع و مصرف غذا

 - نظارت و کنترل دائم بر امور مربوط به رختشویخانه و رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ازنظر تفکیک البسه عفونی از غیر عفونی در هنگام شستشو و استفاده از دستگاه های شوینده اتوماتیک و مواد پاک کننده مناسب و نهایتا  ضدعفونی و اطوکشی البسه بخش عفونی و آلوده (توضیح: درکاربرد موادضدعفونی کننده بایستی دقت لازم درانتخاب نوع آن و میزان مجاز بعمل آید تا موجب خرابی دستگاه ها و البسه نشود)

- ارتباط مستمر با معاونت های بهداشت و درمان در هماهنگ کردن فعالیتهای اجرایی و دستورالعمل ها واقدامات نظارتی دربیمارستان

 - ثبت و ضبط اقدامات و مکاتبات اداری و تشکیل بایگانی درست و منظم به نحوی که روند فعالیتها و پیگیری امور بدین طریق کاملا قابل دسترسی و مشهود باشد .

 -نظارت بر ایمنی و مشارکت فعال در کاهش سوانح و صدمات داخل بیمارستان از جمله پوشش پنجره ها، وسایل اطفاء حریق و سیستم های هشداردهنده، مهار کپسولهای طبی و . . .

 - ارائه راهکارهای بهسازی بعنوان اصولی ترین روش کنترل ناقلین

 - انجام امور محوله در شرایط خاص مانند کنترل همه گیری و نیز مقابله با بحران و بلایا

 - فرهنگ سازی و جلوگیری از استعمال دخانیات در فضاهای بسته و عمومی بیمارستان

 - بطورکلی نظارت و کنترل لازم بهداشتی برکلیه بخش ها –همکاری و هماهنگی با مدیران و مسئولین قسمتهای مختلف درحیطه شغلی و وظائف سازمانی تعیین شده