مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان

واحد بهداشت محیط:

نام ونام خانوادگی کارشناس مسئول: آقای مهندس وحید رزمجو

 

شرح وظایف و اقدامات واحد بهداشت محیط:

- هماهنگی و اقدام در جهت تشكیل کمیته های بیمارستانی بهداشت محیط، کنترل عفونت بیمارستان و شركت فعال در آنها و پیگیری مصوبه های مربوطه

 - تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشكیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت عمومی برای پرسنل بخش رده های مختلف

 - نظارت و مداخله در عقد قراردادهای خدماتی بیمارستان و مطالبه كارت معاینه پزشكی ،كارت معاینه كارگری و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی پرسنل مشمول قانون

 - بررسی وضعیت آب مورد مصرف بیمارستان (شبكه عمومی ، شبكه خصوصی) و تشكیل پرونده مربوط به آن

 -كنترل بهداشتی آب مصرفی ازنظر كمی و كیفی و انجام آزمایشات دوره ای میكروبی و شیمیایی و كلرسنجی با استناد به دستورالعمل ها ،استانداردها و شرایط موجود

 - نظارت، بررسی و كنترل بهداشتی بركلیه مراحل مختلف جمع آوری، تفكیك، انتقال، نگهداری موقت و دفع زباله های بیمارستانی و نیز جلوگیری از فروش و بازیافت زباله بیمارستانی

 -نظارت و كنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان و در صورت وجود معضل ، ارائه پیشنهادهای اجرائی مناسب

 - نمونه برداری از پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب برابر دستورالعمل های اعلام شده (درصورت وجود تصفیه خانه) بمنظور بررسی كیفیت پالایش فاضلاب

 - كنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط ، دفع بهداشتی زباله ودرصورت نیاز استفاده اصولی از روش های شیمیایی و نیز جلوگیری از فعالیت شركتهای سم پاشی غیر مجاز

 - نظارت و مداخله در تهیه و كاربرد مواد گندزدا و پاك كننده بیمارستان

 - اقدام لازم در زمینه تهیه البسه و ملزومات مورد نیاز درسمپاشی و ضدعفونی (روپوش –كلاه –دستكش –ماسك –چكمه و . . .) و تدارك سموم و مواد گندزدا و دیگر تجهیزات و وسایل مورد استفاده در سمپاشی و ضدعفونی با هماهنگی مسئولین بیمارستان

 - بررسی وضعیت فنی و بهداشتی سیستم تهویه مطبوع در بیمارستان (گرمایش ، سرمایش) و پیگیری در جهت رفع مشكلات احتمالی موجود

 - پیگیری و اقدام در زمینه مسائل بهداشتی و حفاظتی بخش پرتوهای یونساز با كمك مسئول فیزیك بهداشت ذیربط

 - نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه كار آشپزخانه شامل:

 شرایط بهداشت محیطی آشپزخانه، وضعیت سردخانه، انبار نگهداری موادغذایی، سرویسهای بهداشتی، بهداشت فردی پرسنل بخش، اطاق استراحت پرسنل بخش، شستشو و ضدعفونی ظروف، شستشو و ضدعفونی سبزیجات خام مورداستفاده، وضعیت بهداشتی موادغذایی آماده طبخ وسایل و ظروف مورد استفاده و. . . .

 - نظارت و هماهنگی لازم در زنجیره تهیه، طبخ و توزیع موادغذایی با همكاری كارشناس تغذیه به منظور اطمینان از سلامت توزیع و مصرف غذا

 - نظارت و كنترل دائم بر امور مربوط به رختشویخانه و رعایت كلیه نكات ایمنی و بهداشتی ازنظر تفكیك البسه عفونی از غیر عفونی در هنگام شستشو و استفاده از دستگاه های شوینده اتوماتیك و مواد پاك كننده مناسب و نهایتا  ضدعفونی و اطوكشی البسه بخش عفونی و آلوده (توضیح: دركاربرد موادضدعفونی كننده بایستی دقت لازم درانتخاب نوع آن و میزان مجاز بعمل آید تا موجب خرابی دستگاه ها و البسه نشود)

- ارتباط مستمر با معاونت های بهداشت و درمان در هماهنگ كردن فعالیتهای اجرایی و دستورالعمل ها واقدامات نظارتی دربیمارستان

 - ثبت و ضبط اقدامات و مكاتبات اداری و تشكیل بایگانی درست و منظم به نحوی كه روند فعالیتها و پیگیری امور بدین طریق كاملا قابل دسترسی و مشهود باشد .

 -نظارت بر ایمنی و مشاركت فعال در كاهش سوانح و صدمات داخل بیمارستان از جمله پوشش پنجره ها، وسایل اطفاء حریق و سیستم های هشداردهنده، مهار كپسولهای طبی و . . .

 - ارائه راهكارهای بهسازی بعنوان اصولی ترین روش كنترل ناقلین

 - انجام امور محوله در شرایط خاص مانند كنترل همه گیری و نیز مقابله با بحران و بلایا

 - فرهنگ سازی و جلوگیری از استعمال دخانیات در فضاهای بسته و عمومی بیمارستان

 - بطوركلی نظارت و كنترل لازم بهداشتی بركلیه بخش ها –همكاری و هماهنگی با مدیران و مسئولین قسمتهای مختلف درحیطه شغلی و وظائف سازمانی تعیین شده