معرفی واحد توسعه تحقیقات بالینی

بار اصلی پژوهش و تحقیقات در دنیا بر عهده دانشگاه­ ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی است. در نظام سلامت و درمان ایران با توجه به ویژگی­ های ادغام آموزش و درمان پزشکی، مسئولیت و توان پژوهشی در یکجا تجمع یافته که با استفاده از این فرصت می‌توان منابع را مدیریت و پژوهش را در بخش بهداشت و درمان کشور هدایت کرد. 

تلاش جهت توسعه پژوهش های کاربردی و گسترش مرزهای دانش  موجب شکل گیری تفکر حمایت از تحقیقات بالینی با استفاده از ظرفیت های بالقوه بیمارستان ها و اعضای هیئت علمی دربیمارستانهای آموزشی درمانی از طرف معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد. بر این اساس واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و شوراهای پژوهشی بیمارستان ها با هدف ترغیب و توانمندسازی اعضای هیئت علمی و فراهم نمودن تسهیلات جهت انجام پژوهش در بیمارستان‌های آموزشی زیر نظر معاون پژوهشی بیمارستان تشکیل گردید. در همین راستا مرکز توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان از سال 1393 فعالیت خود را با هدف توانمند‌سازی و فرهنگ‌ سازی پژوهشی در بخش‌های بالینی بیمارستان آغاز کرد.

جهت مشاهده صفحه اختصاصی مرکز توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

ادرس وابستگی 

واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی و پژوهشی و درمانی کوثر، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

ادرس وابستگی (Affiliation
Clinical Research Development Unit, Kowsar Educational, Research and Therapeutic Hospital, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
 

 

 

تاریخچه تشکیل مرکز توسعه تحقیقات بالینی

تلاش جهت توسعه پژوهش های کاربردی و گسترش مرزهای دانش موجب شکل گیری تفکر حمایت از تحقیقات بالینی با استفاده از ظرفیت های بالقوه بیمارستان ها و اعضای هیئت علمی دربیمارستانهای آموزشی درمانی از طرف معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد. بر این اساس مراکز و واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و شوراهای پژوهشی بیمارستان ها با هدف ترغیب و توانمندسازی اعضای هیئت علمی و فراهم نمودن تسهیلات جهت انجام پژوهش در بیمارستان‌های آموزشی زیر نظر معاون پژوهشی بیمارستان ها تشکیل گردید.

در همین راستا با تصویب آیین نامه و اساس نامه تاسیس مراکز و واحدهای توسعه تحقیقات بالینی مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی در چهارصدوسی و پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان مورخ 93/2/8، مرکز توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر از ابتدای مرداد ماه سال 1393 فعالیت خود را با هدف توانمند‌سازی و فرهنگ‌ سازی پژوهشی در بخش‌های بالینی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان آغاز کرد.

تاریخچه