واحد تصویربرداری:

 

مسئول واحد:

 آقای عرب یارمحمدی

 

معرفی واحد:

 

بخش تصویربرداری مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان شامل بخش های رادیولوژی، سونوگرافی و سی تی اسکن بوده و با استفاده از آخرین تجهیزات تصویربرداری درون اندامی، یکی از ابزارهای مهم تشخیصی پزشکان مرکز محسوب می گردد. 

 

 

تجهیزات مهم واحد:

این واحد دارای سه دستگاه رادیولوژی (شامل: رادیولوژی دیجیتال و سی آر و دی آر)، دو دستگاه سونوگرافی و در بخش سی تی اسکن نیز یک دستگاه سی تی اسکن اسپیرال می باشد.

 

خدمات مهم در حال ارائه در واحد تصویربرداری:

رادیو گرافی، تمام گرافی های با تزریق ماده حاجب (رنگی) رادیولوژی، سونوگرافی ساده و داپلر، همچنین سی تی اسکن ساده و با تزریق

 

پزشکان متخصص واحد تصویربرداری:

 

دکتر انصاری، دکتر طبیب زاده، دکتر نوروزی، دکتر امیرحسین صرامی

 

تصویربرداری