بیماران و مراجعه کنندگان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر و دقیق تر از هزینه تخمینی درمان بیماری خود با در دست داشتن مدارک لازم به واحد حسابداری ترخیص بیمارستان در طبقه همکف مراجعه نمایند.

 

هزینه بستری در بخشهای مختلف مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی کوثر 

سال 1400