دکتر حمیدرضا همتی 

جراح و فوق تخصص توراکس

دانشیار