اعضای تیم مدیریت اجرایی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان:

(مطابق با استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران)

 

  1. مدیرعامل و مسئول فنی بیمارستان: دکتر محمد معماریان
  2. مدیر بیمارستان  :  دکتر محمد تقی فتحعلیان
  3. معاون آموزشی و پژوهشی: دکتر محمد امیر سرابی
  4. مشاور درمان: افسانه نیکفر
  5. مدیر خدمات پرستاری: حسین داوری
  6. مدیر امور مالی: علی اکبر قصاب
  7. واحد کارگزینی: نازنین وفا
  8. واحد بهبود کیفیت: زهرا قاسمی
  9. واحد فن آوری اطلاعات: مهندس احسان نصیری

 

مسئول سایت اینترنتی بیمارستان:

  •  محمدرضا عرب عامری(مسئول روابط عمومی )