اعضای تیم مدیریت اجرایی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان:

(مطابق با استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران)

 

 1. مدیرعامل بیمارستان: دکتر احسان حسین زاده
 2. مدیر بیمارستان: مهندس الهام طاهریان
 3. معاون آموزشی : دکتر محبوبه دربان
 4. معاون درمان :دکتر نیلوفر صفائی
 5. معاون پژوهشی : دکتر داود عرب
 6. مشاور درمان: -
 7. مدیر خدمات پرستاری: همت اله مومن آبادی
 8. مدیر امور مالی: محبوبه صبوحی
 9. واحد کارگزینی: نازنین وفا
 10. واحد بهبود کیفیت: مهدیه اتوکش
 11. واحد فن آوری اطلاعات: مهندس احسان نصیری

 

مسئول سایت اینترنتی بیمارستان:

 • مسئول روابط عمومی : عاطفه فرهادی 

 

تیم مدیریتی