اعضای تیم مدیریت اجرایی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان:

(مطابق با استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران)

 

  1. سرپرست بیمارستان: دکتر احسان حسین زاده
  2. مدیر بیمارستان: سید رحیم علوی فر
  3. معاون آموزشی و پژوهشی: 
  4. مشاور درمان: افسانه نیکفر
  5. مدیر خدمات پرستاری: مژگان افتخارپور فاطمی
  6. مدیر امور مالی: خانم صبوحی
  7. واحد کارگزینی: نازنین وفا
  8. واحد بهبود کیفیت: زهرا قاسمی
  9. واحد فن آوری اطلاعات: مهندس احسان نصیری

 

مسئول سایت اینترنتی بیمارستان:

  • عاطفه فرهادی (مسئول روابط عمومی )

 

تیم مدیریتی