دکتر کامران قدس

فوق تخصص جراحی قلب 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

دانشیار