دکتر احسان حسین زاده 

متخصص جراح مغز و اعصاب

رئیس مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر

استادیار

 

 

 

دکتر کیهان پورعلی

متخصص جراح مغز و اعصاب

استادیار