اولین جلسه 

صد و بیست و چهارمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و بیست و چهارمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 24/1/1400  در ساعت  30 / 11  صبح