بخش داخلی قلب

 

رئیس بخش : دکتر سمیرا محرابی پری متخصص و فلوشیپ قلب و عروق

سرپرستار بخش: الهام رحمانیان

تلفن مستقیم: 31422219-31422220

موقعیت : طبقه دوم

 

تخصص بخش :

پذیرش بیماران قبل و بعد از آنژیوگرافی و سایر بیماران مربوط به تخصص های داخلی 

بیماریهای شایع بخش :

ACS - CVA- COPD- Sepsis

این بخش شامل 12 تخت ،دستگاه الکتروشوک ،دستگاه نوارقلب ،ساکشن پرتابل گلوکومتر، مانیتورینگ قلبی برای هر بیمار و....