پرستاری:

پرستاری حرفه ای است تخصصی با نقش های چندگانه و دارای وظایف عمومی و اختصاصی.

حیطه وظایف پرستار بطور عام شامل ارائه خدمات پرستاری به بیماران و افراد نیازمند به مراقبت، در طیف سلامت به جهت تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی می باشد.

دفتر پرستاری:

دفتر پرستاری مرکز مدیریت، برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و هماهنگی فعالیت های پرستاری در بیمارستان بوده و همچنین مسئولیت هماهنگی با سایر واحدها از قبیل پزشکی، پاراکلینیکی و ... را نیز بر عهده دارد.

مدیریت واحد پرستاری بیمارستان کوثر سمنان بر عهده مدیر خدمات پرستاری (آقای حسین داوری) می باشد که با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو، مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی بر شرح وظایف پرسنل پرستاری، هوشبری و اتاق عمل نظارت دارد و با برنامه ریزی در زمینه ارتقاء کیفی به بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان می پردازد.

رسالت دفتر پرستاری:

ما كاركنان پرستاري بيمارستان کوثر سمنان، جوهره هر نوع تحول در سازمان را، در نگرشها و تمايلات دروني نظام ارزشي كاركنان مي دانيم لذا با تمسك به خداوند قادر متعال و با تكيه به اصول ارزشها و تعاليم اسلامي و ايراني خود، با اعتقادی راسخ خود را متعهد و مصمم به ايجاد تحول و بازگشت به ارزش های نوين و متعالی با اعتقاد به موارد زير مي دانيم:

- روزي رسان خداوند منان است و مراجعان به بيمارستان ما، نيازمنداني هستند كه ما واسطه درمان آنان هستيم.

خشنودی مراجعان موجب رضای خداوند و ضامن بقای روزی ما و امنيت شغلی ماست.

- كار و تلاش و وجدان كار نشانه كسب روزی حلال و درستكاری ماست.

حفظ توسعه منافع ملی و ميهنی و حقوق بيماران بخشي از تعهد قانونی، ملی و اجتماعی ماست.

- حفظ و توسعه نظم در امور پاكيزگی در بيمارستان و محيط زيست نشانه تعهد ماست.

ارج نهادن به زحمات پزشكان و پرستاران و كاركنان نشانه رشد معرفت فرهنگی ماست.

احترام به دانش و معلومات همكاران و انتقادپذيری و صراحت گفتار نشانه كمال همكاری ماست.

- مشاركت در حل مسائل بيمارستان و رعايت حقوق و منافع جمعی نشانه رشد عقل سازمانی ماست.

- جلوگيری از رابطه سالاری و تملق پروری و ترفيع شايسته ترها ، نشانه رشد فرهنگ مديريتی ماست.

 

اهم برنامه های دفتر پرستاری:

- برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات به مددجویان.

تعیین اهداف (کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت) مبتنی بر نیازها جهت تامین حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو.

تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر

برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی، پژوهشی، کنترل و نظارت عفونت و...)

ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر.

برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت (و کنترل عفونت)

انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذی ربط جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری.

تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری بر اساس استانداردهای علمی.

بکارگیری نیروی انسانی بر اساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری.

رهبری و هدایت واحدهای ذیربط در جهت تحقق اهداف سازمانی.

تامین نیازهای آموزشی کارکنان شامل: آشناسازی پرسنل تازه وارد با مقررات و خط مشی های بیمارستان و اجرای آموزش های ضمن خدمت کارکنان با هماهنگی معاونت آموزشی مرکز

سایر همکاران دفتر پرستاری:

در مجموعه دفتر پرستاری سوپروایزر آموزشی، سوپروایزر بالینی، سوپروایزر در گردش، کارشناس کنترل عفونت و سرپرستاران بخش ها همکار مدیر خدمات پرستاری جهت دستیابی به اهداف و خط مشی های تعیین شده بیمارستان می باشند.

 

دفتر پرستاری