پرستاری:

پرستاری حرفه ای است تخصصی با نقش های چندگانه و دارای وظایف عمومی و اختصاصی.

حیطه وظایف پرستار بطور عام شامل ارائه خدمات پرستاری به بیماران و افراد نیازمند به مراقبت، در طیف سلامت به جهت تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی می باشد.

دفتر پرستاری:

دفتر پرستاری مرکز مدیریت، برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و هماهنگی فعالیت های پرستاری در بیمارستان بوده و همچنین مسئولیت هماهنگی با سایر واحدها از قبیل پزشکی، پاراکلینیکی و ... را نیز بر عهده دارد.

مدیریت واحد پرستاری بیمارستان کوثر سمنان بر عهده مدیر خدمات پرستاری (همت اله مومن آبادی) می باشد که با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو، مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی بر شرح وظایف پرسنل پرستاری، هوشبری و اتاق عمل نظارت دارد و با برنامه ریزی در زمینه ارتقاء کیفی به بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان می پردازد.

رسالت دفتر پرستاری:

ما کارکنان پرستاری بیمارستان کوثر سمنان، جوهره هر نوع تحول در سازمان را، در نگرشها و تمایلات درونی نظام ارزشی کارکنان می دانیم لذا با تمسک به خداوند قادر متعال و با تکیه به اصول ارزشها و تعالیم اسلامی و ایرانی خود، با اعتقادی راسخ خود را متعهد و مصمم به ایجاد تحول و بازگشت به ارزش های نوین و متعالی با اعتقاد به موارد زیر می دانیم:

- روزی رسان خداوند منان است و مراجعان به بیمارستان ما، نیازمندانی هستند که ما واسطه درمان آنان هستیم.

خشنودی مراجعان موجب رضای خداوند و ضامن بقای روزی ما و امنیت شغلی ماست.

- کار و تلاش و وجدان کار نشانه کسب روزی حلال و درستکاری ماست.

حفظ توسعه منافع ملی و میهنی و حقوق بیماران بخشی از تعهد قانونی، ملی و اجتماعی ماست.

- حفظ و توسعه نظم در امور پاکیزگی در بیمارستان و محیط زیست نشانه تعهد ماست.

ارج نهادن به زحمات پزشکان و پرستاران و کارکنان نشانه رشد معرفت فرهنگی ماست.

احترام به دانش و معلومات همکاران و انتقادپذیری و صراحت گفتار نشانه کمال همکاری ماست.

- مشارکت در حل مسائل بیمارستان و رعایت حقوق و منافع جمعی نشانه رشد عقل سازمانی ماست.

- جلوگیری از رابطه سالاری و تملق پروری و ترفیع شایسته ترها ، نشانه رشد فرهنگ مدیریتی ماست.

 

اهم برنامه های دفتر پرستاری:

- برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات به مددجویان.

تعیین اهداف (کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت) مبتنی بر نیازها جهت تامین حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو.

تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر

برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی، پژوهشی، کنترل و نظارت عفونت و...)

ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر.

برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت (و کنترل عفونت)

انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذی ربط جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری.

تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری بر اساس استانداردهای علمی.

بکارگیری نیروی انسانی بر اساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری.

رهبری و هدایت واحدهای ذیربط در جهت تحقق اهداف سازمانی.

تامین نیازهای آموزشی کارکنان شامل: آشناسازی پرسنل تازه وارد با مقررات و خط مشی های بیمارستان و اجرای آموزش های ضمن خدمت کارکنان با هماهنگی معاونت آموزشی مرکز

سایر همکاران دفتر پرستاری:

در مجموعه دفتر پرستاری سوپروایزر آموزشی، سوپروایزر بالینی، سوپروایزر در گردش، کارشناس کنترل عفونت و سرپرستاران بخش ها همکار مدیر خدمات پرستاری جهت دستیابی به اهداف و خط مشی های تعیین شده بیمارستان می باشند.

 

دفتر پرستاری