مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی

 

 

معاون آموزشی پژوهشی بیمارستان کوثر

 دکتر محمد امیر سرابی

  •                   فوق تخصص خون و سرطان بالغین
  • عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
  • استادیار گروه هماتولوژی