دکتر معصومه مسعودیان 

متخصص رادیو انکولوژی

استادیار

معاون آموزشی بالینی دانشکده پزشکی