دکتر بهناز بهنام

متخصص اعصاب و روان

دانشیار

 

 

دکتر نیلوفر صفائی 

متخصص اعصاب و روان 

استادیار

 

دکتر صباحت لواف 

متخصص اعصاب و روان

 

 

دکتر یاسمن زاهدی

متخصص اعصاب و روان