گرامیداشت روز جهانی بهداشت دست 

واحد کنترل عفونت

مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر

 

در این مراسم ضمن بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان ،آموزش تئوری و عملی شستشوی صحیح دستها برای کارکنان، پرستاران، بیماران و همراهان بیمار توسط کارشناس کنترل عفونت انجام و پمفلت های آموزشی و محلولهای ضدعفونی تهیه شده ،در بخشها توزیع گردید.