روز جهانی تیروئید

واحد ارتقاء و آموزش سلامت 

مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی کوثر سمنان

 

 

 

 

روز جهانی تیروئید