روز جهانی دیابت و هفته حمایت از بیماران کلیوی

واحد ارتقاء و آموزش سلامت 

مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی کوثر

 

 

برپایی میز سلامت برای پایش فشارخون و غربالگری قند خون همراهان بیمار و پرسنل بیمارستان 

 

 

ارائه بسته های آموزشی جهت آشنایی همراهان بیماران با علائم و علل نارسائی کلیوی و راههای پیشگیری از آن