روز جهانی سالمند

واحد ارتقاء و آموزش سلامت 

مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی کوثر سمنان