روز جهانی فشارخون

با شعار " با اندازه گیری دقیق فشارخون و کنترل مطلوب آن، زندگی باکیفیت و عمر طولانی تری داشته باشید

 

برپایی میز سلامت برای پایش فشار خون و آموزش چهره به چهره به پرسنل بیمارستان و همراهان بیماران و مراجعه کنندگان به مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی کوثر 

 

واحد آموزش ارتقاء سلامت