روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

 

 

کارگاه آموزشی با موضوع پیشگیری، عوارض و ... با سخنرانی عبدالهی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر در بخش اعصاب و روان