روز جهانی هپاتیت

شعار" یک زندگی ، یک کبد "

 

واحد ارتقاء سلامت با همکاری واحد کنترل عفونت اقدام به آموزش چهره به چهره به دانشجویان، همراهان بیماران و مراجعه کنندگان به بیمارستان در لابی مدیریت نمودند و با توزیع پمفلت های آموزشی میان مراجعه کنندگان در مورد نحوه پیشگیری،علل و عوامل و راههای انتقال و... توضیح دادند.

 

 

 

همچنین کارشناسان ارتقاء سلامت و کنترل عفونت با حضور در بخش دیالیز موارد مهم درباره بیماری هپاتیت را به بیماران (در معرض خطر و های ریسک) و پرسنل این بخش آموزش دادند.