دکتر جمیله مقیمی

فوق تخصص روماتولوژی

استاد

 

دکتر الهه جندقی

فوق تخصص روماتولوژی

استادیار

 

دکتر راضیه لشکری

فوق تخصص روماتولوژی

استادیار