دکتر فرهاد ملک

متخصص داخلی، فوق تخصص ریه 

استاد  

 

دکتر محمد معماریان

متخصص داخلی، فوق تخصص ریه

استادیار  

 

 

 دکتر محبوبه دربان 

متخصص داخلی، فوق تخصص ریه

           دانشیار