هفته سلامت (ارتقای سلامت خانواده و جوانی جمعیت)

 

در این مراسم عبداللهی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی در مورد ترویج فرهنگ فرزند آوری ، اهمیت مقوله خانواده و جوانی جمعیت در بالندگی و نشاط جامعه و معایب تک فرزندی و قزلو سرپرستار بیمارستان در مورد عوامل و راهکارهای داشتن خانواده شاد در این مرکز سخنرانی کردند.