سمینار سلامت روان

واحد ارتقاء وآموزش سلامت

مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی کوثر

 

 

آموزش خود مراقبتی و سلامت روان به منظور آشنایی و بالا بردن سطح آگاهی همراهان بیماران 

و پرسنل بیمارستان با سخنرانی عبدالهی کارشناس ارشد سلامت روان