سوپروایزر آموزشی: خانم حکیمه فهیمی - کارشناس پرستاری

 

کارشناس آموزش کارکنان: خانم حکیمه فهیمی - مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

 

معرفی واحد آموزش کارکنان:

واحد آموزش کارکنان مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان از نظر ساختار تشکیلاتی زیر مجموعه معاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستان می باشد.

     در واحد آموزش کارکنان بیمارستان جهت دستیابی به اهداف آموزشی اقدامات زیر انجام می گردد:

الف) تعیین نیازهای آموزشی‌ کارکنان بر اساس: آرمانها و اهداف سازمان، کارکنان شاغل در سازمان، نوع کار و وظائف شغلی کارکنان، جامعه هدف و نیازهای آنها، منابع و امکانات، نظریه کارشناسان و مسئولین واحدها

ب) بررسی نیازهای آموزشی و اولویت بندی آنها و اعلام اولویتها به کمیته آموزش دانشگاه یا مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی جهت هماهنگی و اخذ مجوز های لازم

ج)  برگزاری دوره های آموزشی به دو صورت درون بخشی (کنفرانس، تهیه جزوه آموزشی، چهره به چهره و ...) یا متمرکز با همکاری اساتید و کارشناسان مرتبط. بر همین اساس در طول سال، بطور متوسط ماهیانه چهار نوبت دوره آموزشی جهت کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و طرحی شاغل در بیمارستان برگزار و جهت کلیه شرکت کنندگان، طبق مقررات گواهینامه نوع اول صادر می گردد.

د) بعد از برگزاری این دوره ها، آزمون ارزشیابی برگزار شده و اثربخشی آنها نیز از طرق مختلف ارزیابی می گردد.

ه) بطور معمول دوره های آموزشی و مدرسین برنامه ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرند تا در صورت نیاز اصلاحات لازم جهت رفع نواقص صورت گیرد.

و) همچنین برای تمام کارکنان مرکز شناسنامه آموزشی تهیه شده و در بخش یا واحد مربوطه نگهداری می گردد. شناسنامه آموزشی کاربرگی است که تمامی اطلاعات آموزشی هر یک از کارکنان از بدو استخدام در آن ثبت می گردد. از آنجا که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری به ازای میزان ساعتهای آموزشی گذرانده شده توسط هر فرد امتیازی به شاغل تعلق گرفته و در احکام حقوقی آنها محاسبه می گردد، لازم است کارکنان محترم تصویر گواهینامه دوره های آموزشی گذرانده شده خود را به رابط آموزشی واحد خود تحویل نمایند تا در شناسنامه آموزشی آنها درج گردد.

 


 

سوپروایزر آموزشی