سوپروایزر آموزشی: خانم حکیمه فهیمی - کارشناس پرستاری

 

کارشناس آموزش كاركنان: خانم حکیمه فهیمی - مدرك تحصيلی: كارشناس پرستاری

 

معرفی واحد آموزش کارکنان:

واحد آموزش کارکنان مركز آموزشی پژوهشی و درماني کوثر سمنان از نظر ساختار تشکیلاتی زیر مجموعه معاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستان می باشد.

     در واحد آموزش كاركنان بيمارستان جهت دستیابی به اهداف آموزشي اقدامات زیر انجام مي گردد:

الف) تعیین نیازهای آموزشی‌ کارکنان بر اساس: آرمانها و اهداف سازمان، کارکنان شاغل در سازمان، نوع کار و وظائف شغلی کارکنان، جامعه هدف و نیازهای آنها، منابع و امکانات، نظریه کارشناسان و مسئولین واحدها

ب) بررسي نيازهاي آموزشي و اولويت بندي آنها و اعلام اولويتها به كميته آموزش دانشگاه يا مركز آموزش مداوم جامعه پزشكي جهت هماهنگی و اخذ مجوز های لازم

ج)  برگزاري دوره هاي آموزشي به دو صورت درون بخشی (کنفرانس، تهیه جزوه آموزشی، چهره به چهره و ...) یا متمرکز با همكاري اساتيد و كارشناسان مرتبط. بر همین اساس در طول سال، بطور متوسط ماهيانه چهار نوبت دوره آموزشی جهت کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و طرحی شاغل در بیمارستان برگزار و جهت کلیه شرکت کنندگان، طبق مقررات گواهینامه نوع اول صادر می گردد.

د) بعد از برگزاري این دوره ها، آزمون ارزشیابی برگزار شده و اثربخشي آنها نيز از طرق مختلف ارزيابي مي گردد.

ه) بطور معمول دوره هاي آموزشي و مدرسین برنامه ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرند تا در صورت نياز اصلاحات لازم جهت رفع نواقص صورت گيرد.

و) همچنين براي تمام كاركنان مركز شناسنامه آموزشي تهيه شده و در بخش یا واحد مربوطه نگهداري مي گردد. شناسنامه آموزشي كاربرگي است كه تمامي اطلاعات آموزشي هر يك از كاركنان از بدو استخدام در آن ثبت مي گردد. از آنجا كه بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري به ازاي ميزان ساعتهاي آموزشي گذرانده شده توسط هر فرد امتيازي به شاغل تعلق گرفته و در احكام حقوقي آنها محاسبه مي گردد، لازم است كاركنان محترم تصویر گواهینامه دوره هاي آموزشي گذرانده شده خود را به رابط آموزشي واحد خود تحویل نمایند تا در شناسنامه آموزشي آنها درج گردد.


 

سوپروایزر آموزشی