وظایف کلی و ارتباطات سازمانی دفتر توسعه آموزش :

1 -طراحی و تدوین ساختار سازمانی عملیاتی مورد نیاز برای تحقق شرح وظایف و پیشنهاد تعداد و مشخصات اعضای هیات علمی همکار و کارشناسان تمام وقت به معاون آموزشی دانشکده/بیمارستان

2 -تعریف و راه اندازی واحدهای عملیاتی مرتبط با شرح وظایف (مانند آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگو، ارزشیابی و سایر)

3 -تدوین برنامه عملیاتی منطبق بر شرح وظایف مصوب و ارائه آن برای تصویب در شورای آموزشی دانشکده/بیمارستان به صورت سالانه

4 -تدوین شیوه نامه تعامل، همکاری و ارتباطات دفتر با مرکز مهارتهای بالینی دانشکده/بیمارستان در صورت وجود

5 -شرکت مسوول دفتردر جلسات شورای آموزشی دانشکده/بیمارستان با حق رای به عنوان عضو دائم

6 -شرکت مسوول دفتردر جلسات شورای پژوهشی دانشکده/بیمارستان (به صورت ترجیحی)

7 -ارائه گزارش عملکرد به معاونت آموزشی دانشکده/بیمارستان به صورت دوره ای

8 -ارائه گزارش عملکرد به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه به صورت دوره ای

9 -اجرای اقدامات خارج از شرح وظایف در صورت تصویب در شورای دانشکده و عدم تداخل با شرح وظایف مصوب