شرح وظایف مسئول  EDO باتکیه بررعایت منشورحقوقی و مبتنی برفرآیند واستانداردها به شرح زیرمی باشد :

 

1 -برنامه ریزی و ارایه مشاوره به معاون آموزشی و کمیته های آموزشی بیمارستان برای ارتقای کیفیت آموزش پزشکی در چارچوب سیاست ها و برنامه های دانشکده علوم پزشکی و بیمارستان.

2 -ارتقای توانمندی های اعضای هیأت علمی در زمینه برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی (اعم از فراگیران، برنامه و اعضای هیأت علمی)، روش های تدریس و یادگیری، پژوهش در آموزش و مدیریت تغییر در حیطه آموزش بالینی.

3 -ارایه مشاوره به کمیته های آموزشی، بخش ها و گروه های بیمارستانی در زمینه بازنگری برنامه های آموزشی، اصلاح روند ارزشیابی آموزشی، به کارگیری روش های جدید آموزشی و یادگیری و هدایت طرح های پژوهش در آموزش در حیطه آموزش بالینی.

4 -نظارت و ارزشیابی عوامل مؤثر در ارتقاء آموزشی و ارائه بازخورد لازم به معاون آموزشی بیمارستان.