در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، براي تمام كاركنان مركز، شناسنامه آموزشي تهيه شده و در پرونده آموزشی آنها در بخش یا واحد مربوطه نگهداري مي گردد.

شناسنامه آموزشي كاربرگي است كه تمامي اطلاعات آموزشي هر يك از كاركنان از بدو استخدام در آن ثبت مي گردد. از آنجا كه بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري به ازاي ميزان ساعتهاي آموزشي گذرانده شده توسط هر فرد امتيازي به شاغل تعلق گرفته و در احكام حقوقي آنها محاسبه مي گردد، لازم است كاركنان محترم تصویر گواهینامه دوره هاي آموزشي گذرانده شده خود را به رابط آموزشي بخش/ واحد خود تحویل نمایند تا در شناسنامه آموزشي آنها درج گردد. همچنین کسب امتیازهای آموزشی لازم جهت ارزشیابی سالیانه و نیز ارتقاء رتبه شغلی الزامی است.

 

لطفاً در هنگام تکمیل شناسنامه آموزشی به موارد زیر توجه نمائید:

فقط دوره های آموزشی با مجوز کمیته آموزش دانشگاه و یا مرکز آموزش مداوم پزشکی  مورد تائید می باشند.

هر یک امتیاز کسب شده در دوره های مرکز آموزش مداوم پزشکی معادل دو ساعت محاسبه می گردد.

دوره های آموزشی بایستی به ترتیب تاریخ پایان برگزاری و از قدیم به جدید وارد شده باشند.

کلیه قسمت های مشخص شده در شناسنامه آموزشی باید مطابق دستورالعمل تکمیل شوند. (شناسنامه های آموزشی ناقص تائید نخواهند شد.)

نیازی به تهیه فتوکپی از گواهینامه های آموزشی یا پرینت از شناسنامه های آموزشی نمی باشد.

 

جهت دریافت فایل اکسل فرم خام شناسنامه آموزشی لطفاً اینجا کنید.

جهت دریافت فایل اکسل نمونه تکمیل شده شناسنامه آموزشی سال 1395 لطفاً اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده جدول نحوه محاسبه امتیازات آموزشی لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

 

 

شناسنامه آموزشی کارکنان