جهت دریافت شناسنامه آموزشی الکترونیکی کارکنان به آدرس (Personnel.semums.ac.ir) مراجعه نموده و در قسمت پرتال آموزش کلیک کرده و سپس قسمت سوابق آموزشی را کلیک نموده و شناسنامه آموزشی خود را دریافت نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

شناسنامه آموزشی کارکنان