تشکیل شورای پژوهشی در بیمارستان های آموزشی:

شورای پژوهشی صرفا در بیمارستانهای دارای واحد توسعه تحقیقات بالینی و به منظور تامین اهداف زیر تشکیل می‌شود:

1.       تصویب خط مشی پژوهشی بیمارستان در راستای سیاست‌های پژوهشی دانشگاه

2.       بسترسازی و تامین نیروی انسانی و تسهیلات مورد نیاز واحد توسعه تحقیقات بالینی

3.       نظارت برحسن انجام فعالیت‌های پژوهشی

4.       تلاش در جهت ادغام فعالیت های پژوهشی در آموزش و درمان

5.       تلاش در جهت نهادینه کردن پژوهش در بیمارستان

بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی پیشنهادی و پایان نامه های تحقیقاتی دانشجویان

 

 

 اعضاء شورای پژوهشی بیمارستان کوثر سمنان عبارتند از:

1.       معاون پژوهشی دانشگاه یا نماینده ایشان

2.       رئیس بیمارستان

3.       معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان

4.       سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان

5.       یکنفر از اعضا هیات علمی اپیدمیولوژیست یا آمار حیاتی

6.        حداقل یکنفر از اعضا هیات علمی هرگروه آموزشی تخصصی یا فوق تخصصی پزشکی موجود در بیمارستان به انتخاب اعضای هیات علمی آن گروه

 

شورای پژوهشی