دکتر محمد نساجی 

متخصص عفونی و بیماری های گرمسیری

دانشیار

بازنشسته

 

دکتر علی گوهری

متخصص عفونی و بیماری های گرمسیری

دانشیار

 

 

 دکتر علیرضا شاه حسینی

متخصص عفونی و بیماری های گرمسیری