دکتر مجید فروتن

فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین

استادیار

 

دکتر ثریا دوستمحمدیان

فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین

استادیار

 

 

دکتر آتوسا نجم الدین

فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین

استادیار

 

 

دکتر معصومه بیطرف 

فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین

استادیار