واحد فناوری اطلاعات سلامت (مدارک پزشکی):

 

مسئول واحد:  محبوبه السادات رضوی

معرفی واحد:

واحد فناوری اطلاعات سلامت که پیش از این بنام واحد مدارک پزشکی فعالیت داشت، شامل چهار زیر مجموعه می باشد:

1-      پذیرش مدارک پزشکی

2-      بایگانی مدارک پزشکی

3-      آمار مدارک پزشکی

4-      کد گذاری مدارک پزشکی

معرفی مدارک پزشکی:

مدارک پزشکی به عنوان محک ذیقیمتی از فعالیتهای گروه بهداشتی و پزشکی و شاخص فعالیت کادر بیمارستانی، والاترین و با ارزشترین اهرم برنامه ریزی و تصمیم گیریهای مدیریتی در رده های اقتصادی، بهداشتی، آموزشی و پژوهشی می باشد، از این رو درک اهمیت والای آن به مثابه توسعه تفکر و بینش اطلاعاتی است. مدارک پزشکی مهمترین ابزار ذخیره و بازیابی اطلاعات و آنالیز مراقبتهای بهداشتی و درمانی است و بیانگر کلیه اطلاعات مربوط به تاریخچه بهداشتی بیمار، بیماریها، مخاطرات بهداشتی، تشخیصها، آزمایشات، معاینات، روشهای درمانی، پیگیری و امثالهم می باشد و در عصر فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی به عنوان

مهمترین و واقعی ترین منبع اطلاع رسانی پزشکی و بهداشتی است زیرا مبتنی بر واقعیات پزشکی است و به عنوان ابزار ارزیابی اقدامات درمانی، کنترل فعالیت پزشکان و پیراپزشکان، کمک به عوامل فرآیند درمان جهت افزایش کیفیت خدمات و کاهش هزینه ها و برای احقاق حقوق بیمار، پزشک، پیراپزشک و بیمارستان در محافل قضایی و حقوقی از آن به عنوان سند رسمی استفاده می گرد.