واحد فیزیوتراپی 

 

مسئول واحد: مژگان قدس

موقعیت: زیرزمین

  

شرح وظایف :

این واحد مسئولیت ارائه خدمات فیزیوتراپی به بیماران بستری در بخش های مختلف بیمارستان را عهده دار می باشد. همچنین در این واحد دانشجویان رشته فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی در حال کارآموزی می باشند.

 

فیزیوتراپی