واحد مالی 

 

رئیس امور مالی : محبوبه صبوحی

تلفن مستقیم : 31422020

 

شرح وظایف  رئیس امور مالی بیمارستان

نظارت بر ثبت دفاتر بانکی حسابهای فعال بطور روزانه اعم از دریافت و پرداخت و کنترل بر مانده گیری حساب ها و رفع اختلاف و تهیه مغایرت های بانکی و در صورت نیاز به نسبت به انجام امور

تهیه و تنظیم دفاتر اعتبارات و تعهدات بری هر سال بطور مجزا

درخواست تنخواه گردان از ذیحسابی برای بودجه جاری، اختصاصی، عمرانی و غیره طبق  تخصیصهای ابلاغی از طریق بودجه

نگهداری اسناد و اوراق بهادار نقدی نظیر قبوض، چک و سفته و تمبر و ضمانت نامه های بانکی و غیره در محیط امن

داشتن اطلاعات کامل از قوانین و مقررات مالی و انتقال اطلاعات به حسابداران زیر مجموعه

تهیه و تنظیم دفاتر قبوض و اوراق بهاء دار در صورت دریافت قبض از طریق ذیحسابی

نظارت بر وصول و ایصال درآمدهای عمومی و اختصاصی دستگاه و پیگیری لازم جهت مطالبات سال های قبل و ارائه گزارش در پایان هر ماه به واحدهای ذیربط

اعمال حساب و تهیه و تنظیم صورت وضعیت قبوض و اوراق بهادار از روی دفاتر مربوطه و ارائه به مقامات ذیصلاح و تسویه حساب در صورت تغییر وضعیت خدمتی.

پرداخت تنخواه گردان به کارپرداز طبق مقررات و ضوابط و نظارت بر عملکرد آن

پرداخت اسناد حقوقی و اداری و سرمایه ای و اختصاصی طبق مقررات مالی

ارائه گزارشات لازم در خصوص اعتبارات اعم از کسری و یا مازاد اعتبار به مقام مافوق جهت بررسی و تامین اعتبار از طریق مراجع ذیصلاح

اتخاذ تدابیر لازم در خصوص نحوه پرداخت، هزینه های جاری، عمرانی و تشخیص سرفصلهای بودجه ای و دفترداری طبق دستورالعمل های ابلاغی

تهیه و تنظیم پیش نویس بودجه جهت سالهای آتی با توجه به عملکرد سال قبل و سال جاری .

رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و تطبیق دادن آن با مقررات قبل از پرداخت و اخذ تضمینهای لازم در این خصوص

اتخاذ تدابیر لازم در جهت بهبود روشها در سیستم برای بالا رفتن راندمان و کیفیت کار

کنترل و نظارت بر کارپرداز در خصوص معاملات دولتی طبق ضوابط ابلاغی و تطبیق دادن آن با مقررات مربوطه.

تهیه و تنظیم پیش نویس مکاتبات اداری با دارات مالی

حفظ و حراست از اموال بیت المال اعم از مصرفی و غیر مصرفی

انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

نظارت بر عملکرد واحد درآمد (صندوق پذیرش – تسویه و ترخیص – سوپروایزر کامپیوتر به منظور تعیین سطح دسترسی پرسنل در نرم افزارهای مالی)