دکتر طیبه خواجه علی 

متخصص داخلی

مسئول کلینیک تخصصی و فوق تخصصی کوثر

 

 

 

دکتر مائده رجبی

متخصص داخلی

 

 

دکتر کامران محمدی

متخصص داخلی 

 

 

دکتر حسین علی پور

متخصص داخلی