دکتر فرهاد ملک

متخصص داخلی، فوق تخصص ریه 

مدیر گروه داخلی 

استاد