دکتر ستاره سلطانی 

متخصص جراحی عمومی

مدیر گروه جراحی

استاد