دکتر داود عرب

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری 

معاون پژوهشی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر

دانشیار

 

دکتر آرش اردستانی زاده

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری

دانشیار