دکتر رضا اعرابیان

متخصص ارتوپدی

 

 

دکتر سام سروش نیا

متخصص ارتوپدی

 

دکتر محمد خالقی هاشمیان

متخصص ارتوپدی

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 

 

دکتر ایمان صادقیان

متخصص ارتوپدی 

استادیار