دکتر حسین رجبلو 

ورودی سال 1400

دکتر یوسف محمدیان 

ورودی سال 1400

دکتر فاطمه بهنام 

ورودی سال 1400

دکتر بهاره ترحمی 

ورودی سال 1401

دکتر محمدصادق میرزائی 

ورودی سال 1401

دکتر زمرد کاشی 

ورودی سال 1401