واحد کنترل عفونت بیمارستان

 

مسئول واحد کنترل عفونت بیمارستان : مهدیه سادات زرگر

موقعیت: طبقه همکف

تلفن: 31422009

 

کنترل عفونت های بیمارستانی از اولویت های جهانی است در حال حاضر با افزایش شناخت عوامل پاتوژن بیمارستانی،الگوی مقاومت میکروبی و کاربرد مواد گندزدا و ضدعفونی کننده ،روش های استریلیزاسیون افق جدیدی در کنترل عفونت بیمارستانی ایجاد شده است.

توالی برگزاری کمیته:

حداقل هر ماه یکبار تشکیل جلسه و مستندات آن پیگیری میگردد واثربخشی فعالیت ها در این حیطه خودارزیابی وگزارش های متوالی از عملکرد به واحد ریاست ومدیریت بیمارستان جهت ارتقای خدمات ارائه میگردد

اعضای کمیته کنترل عفونت

رئیس بیمارستان

مدیر بیمارستان

 معاون درمان

معاون آموزشی  

 متخصص عفونی                                                                                                                                            

  مدیر خدمات پرستاری

کارشناس بهبود کیفیت و کمیته های بیمارستان

سوپروایزر کنترل عفونت

کارشناس بهداشت حرفه ای

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

مسئول بخش واحد استریلیزاسیون مرکزی

مسئول بخش آزمایشگاه

مسئول خدمات

رابط کنترل عفونت  بخش ها ( مسئول هر بخش به عنوان رابط کنترل عفونت می باشد ) براساس نیاز حضور در جلسه

کمیته کنترل عفونت:
اهداف و شرح وظایف کمیته:
*جمع آوری منظم وتحلیل داده های نظام مراقبت عفونت های کسب شده از بیمارستان و ارزیابی اثر بخشی برنامه
*نظارت بر اجرای خط مشی های تائید شده در کمیته در بخش ها /واحدهای مربوط
*نظارت بر ا نتقال نتایج اطلاعات عفونت های بیمارستانی به مدیران ارشد ومسئولین بخش ها/واحد های مربوط
*گزارش عفونت های بیمارستانی به سازمان های بهداشت عمومی خارج از بیمارستان(در چارچوب قوانین ومقررات)
*گزارش بیماریهای وا گیر و غیر واگیرو موارد جدید طبق دستور العل وزارت متبوع
*اجرای دستورالعمل های کنترل عفونت در اعتباربخشی
*به روز رسانی و مرور منظم خط مشی ها و روشهای کنترل عفونت
*تحلیل آمار جمع آوری شده مربوط به عفونت های کسب شده از بیمارستان
*گزارش عفونت های بیمارستانی به سازمان های مرتبط
*اتخاذ رویکرد مناسب و هماهنگ و یکپارچه برای نظارت در حیطه های بهداشت محیط، مدیریت پسماند ،گزارش موارد عفونتها
*تدوین رویکرد صحیح انجام روشهای استرلیزاسیون و آماده نمودن پکها ( بسته بندی ستهای اتاق عمل و.... )
*تضمین و کنترل انجام صحیح ضد عفونی وسایل بیماران طبق استانداردهای موجود
*نظارت بر انجام صحیح امحاء البسه و وسائل آلوده بیماران در موارد لزوم
*اتخاذ رویکرد مناسب جهت برنامه ریزی آموزشی با عنایت به اهداف ذکر شده• .
*بررسی موارد نیدل استیک شدن پرسنل و برنامه ریزی در خصوص آن

قوانین و مقررات کمیته:
.1
اهداف عالی سازمانی به عنوان هدف نهایی تمام فعالیت ها در کمیته همواره مدنظر باشند.
.2
براساس دستورالعمل کمیته ها ریاست محترم بیمارستان ، رئیس کمیته است
.3
در اولین جلسه ای که کمیته تشکیل می شود از بین اعضا اصلی کمیته یک نفر با توجه به مدرک فرد و شرح وظایف کمیته بعنوان دبیر کمیته انتخاب می گردد.

.4
اعضا ثابت کمیته در آیین نامه مشخص شده و در صورتی که دستور جلسه مرتبط با یک واحد باشد از مسئول آن واحد به عنوان اعضا موقت دعوت به عمل می آید.
.5
ارزیابی و پایش عملکرد کمیته هر 3ماه یکبار توسط واحد بهبود کیفیت انجام شده و گزارشی شامل مواردی چون: تعداد مصوبات اجرا نشده،برگزاری جلسات طبق جدول زمانی تعیین شده،ارائه چکیده صورتجلسات به بخش ها....به اطلاع تیم مدیریت اجرایی می رسد.
.6
در صورتی که مصوبه ای مرتبط با دیگر کمیته های بیمارستانی باشد فرد پیگیری کننده موظف است موضوع را با دبیر کمیته مربوطه در جریان گذاشته و تعامل لازم را با وی داشته باشد.
.7
تنظیم دستورجلسات مطابق شرح وظیفه کمیته بر عهده دبیر کمیته می باشد و حداقل 72ساعت قبل از برگزاری کمیته سر فصل ها به اطلاع ریاست کمیته می رسد.
.8
اعلام دستور جلسه و دعوت اعضای کمیته 48ساعت قبل از تشکیل جلسه توسط دبیر کمیته صورت میگیرد.

.9برگزاری همزمان این کمیته با دیگر کمیته های بیمارستانی ممنوع می باشد.
10.برگزاری کمیته منوط به حضور ریاست کمیته و یا فرد با تفویض اختیار از ریاست می باشد در غیر اینصورت مصوبه ها قابلیت اجرایی ندارند.
.11
در صورت عدم حضور ریاست کمیته در جلسه در صورت تفویض اختیار کتبی ریاست کمیته به هرکدام از مدیران اجرایی ودرمان کمیته برگزار می شود.
.12
حضور به موقع اعضاء در جلسه طبق دعوت صورت گرفته الزامی است
13.تشکیل کمیته با حضور نیمی از اعضاء به علاوه یک رسمیت می یابد.
.14
در صورت غیبت بیش از 3بار هر یک از اعضاء با صلاحدید ریاست کمیته از کمیته حذف می شوند.
.15
پیگیری جهت اطلاع رسانی جلسات برای کلیه اعضاء کمیته / دعوت از سایر افراد به عنوان مدعو برای حضور در جلسات کمیته بر عهده دبیر کمیته است.
.16
همه اعضاء شرح وظایف کمیته را به خوبی بدانند و ملکه ذهن و حافظه خود نموده و آن را امضاء نمایند.
.17
تمامی اعضاء و افراد جدیدالورود در بدو ورود در مورد چگونگی کمیته توجیه شده (توسط دبیر کمیته) و جزوه توجیهی آن ارائه می گردد همچنین چک لیست آن باید تکمیل و نزد دبیر کمیته نگهداری شود.
.18
تهیه صورتجلسات کامل و دقیق مطابق با استانداردهای مندرج در اعتباربخشی از کلیه جلسات کمیته و تحویل کپی صورتجلسات بر عهده دبیر کمیته می باشد.
19.پیگیری اجرای مصوبات کمیته ، اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه به منظور بهبود فرایندها و ارائه گزارش پیشرفت فعالیت ها از وظایف دبیر کمیته است.

20 .مشارکت فعال تمامی اعضاء در بحث کارشناسی و مساعدت و همکاری با رئیس و دبیر کمیته الزامی است.
.21
پرهیز از خروج از دستور کار و مطالب جانبی و حاشیه ای غیر مرتبط با موضوع توسط تمامی اعضاء مورد توجه قرار گیرد.
.22
از اغراض و حب و بغضهای شخصی پرهیز شود.
.23
نگهداری سوابق کلیه صورتجلسات کمیته ها در دبیرخانه کمیته ها در بهبود کیفیت الزامی است.
.24
تهیه گزارش ارزیابی عملکرد کمیته و ارائه آن در جلسات کمیته بهبود کیفیت از وظایف مسئول بهبود کیفیت بیمارستان است.
.25
تمامی اعضاء حق اظهار نظر دارند و ملزم به رعایت قوانین کمیته بود و مسئول پیگیری و اطلاع رسانی امور مرتبط درواحدهای تحت پوشش می باشند.

26.رای گیری با حضور اعضای اصلی و با تایید نهایی ریاست کمیته صورت می گیرد.
.27
تهیه گزارش عملکرد سالیانه کمیته بر عهده مسئول بهبود کیفیت بیمارستان است.
.28
جمع بندی مطالب و پیگیری وضعیت مصوبه های قبلی بر عهده ریاست کمیته می باشد.
29.تدوین و بازنگری شرح وظایف کمیته ها بر عهده دبیر کمیته می باشد
.