شرح وظایف کمیته توانمندسازی:

1-همکاری با مرکز مطالعات برای طراحی شیوه نامه اجرای برنامه توانمندسازی آموزشی شامل نیازسنجی، برنامه ریزی واجرای دوره برای رده های مختلف اعضای هیات علمی و مدرسین غیرهیات علمی

2-همکاری با مرکز مطالعات برای اجرای برنامه های توانمندسازی آموزشی برای رده های مختلف اعضای هیات علمی و مدرسین غیرهیات علمی

3-ارائه مشاوره های آموزشی به اعضای هیات علمی

4-انتشار رسانه های مرتبط با آموزش پزشکی

 

  • دبیر کمیته:

 

  • اعضای کمیته: