وظایف کمیته پژوهش در آموزش، دانش پژوهی و طرح های نوآورانه آموزشی:

1- همکاری با مرکز مطالعات در تدوین شیوه نامه برای طرح های توسعه ای، فعالیتهای نوآورانه آموزشی، دانش پژوهی آموزشی و پژوهش در آموزش

2- همکاری با مرکز مطالعات در بسترسازی برای شرکت اعضای هیات علمی در جشنواره شهید مطهری دانشگاهی و کشوری

 

دبیر کمیته:

 

 

اعضای کمیته: