دکتر افشین سمائی 

متخصص مغزو اعصاب

استاد

 

 

دکتر الهام بانی

متخصص مغزو اعصاب

 

 

دکتر محمد کرمانی

متخصص مغز و اعصاب

استادیار

 

دکتر زهرا فتح تبار

متخصص مغزو اعصاب

 

 

دکتر الهام دیرنده

متخصص مغزو اعصاب