دکتر محمدرضا تمدن

متخصص داخلی، فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری

استاد

 

 

دکتر ملیحه یارمحمدی

متخصص داخلی، فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری

استادیار